Christen Forum Limburg

Het geloof verkondigen!

De woorden waarmee wij ons meer dan 25 jaar geleden op het forum aanmeldden hebben nog niets van hun actualiteit verloren.

"In het verregaande pluralisme van deze tijd met zijn waardenverwarring is er een groeiende nood aan verheldering. Al voelen velen zich in Limburg door hun opvoeding nog geworteld in de christelijke levensbeschouwing, toch is vandaag de vraag naar meer duidelijkheid rond het gelovig- en christenzijn steeds meer hoorbaar. Wat is de inhoud en de relevantie van het christelijk geloof voor de hedendaagse mens? Wij zijn ervan overtuigd dat het Evangelie waarden aanreikt die belangrijk zijn voor de kwaliteit van het leven en het samenleven. Daarom willen we als christenen, bewust dat wij zelf zoekende mensen zijn, uitdrukkelijker en met grotere vrijmoedigheid voor deze waarden uitkomen in de openbaarheid."

Het vertrouwen in de instellingen is verder weggezakt, de legitimiteit en de geloofwaardigheid van hun stellingen wordt meer dan ooit in vraag gesteld. Maar de diepe Vragen – aloude en nieuwe - blijven naar boven komen. Wie ze stelt is bewogen op zoek naar stemmen die in authenticiteit, belangeloze bewogenheid en overtuigende competentie woorden spreken die aanzetten kunnen zijn naar de bruikbare Antwoorden waarop wij hopen.

"Van sprekers verwachten wij] dat hun lezingen bij de aanwezigen het inzicht vergroten in de vraag op welke manier het christelijke geloof kan bijdragen aan samenlevingopbouw. Die doelstelling is alsmaar meer relevant." verklaarde voorzitter Katrien Ruytjens vorig jaar in een interview met Kerk en Leven.

Wij geloven dat wij er ook nu weer in geslaagd zijn boeiende sprekers te engageren die relevante en actuele onderwerpen zullen aansnijden.

Wij hopen u op één of meer van de conferenties van het nieuwe werkjaar te mogen begroeten.

Conferenties 2017-2018

Bekijk het volledige aanbod

Naar boven

Vooruitblik

Geen toekomst zonder kleine goedheid

Een muzikale lezing over menswaardig samenleven

Prof. Roger Burggraeve, Moraalfilosoof KULeuven
Michel Kempeners, Woordkunstenaar
Joachim Jamaer, cellist

Maandag 23 oktber 2017 om 20.00 in Cultuurcentrum Hasselt (grote zaal)

Roger Burggraeve (geboren in 1942) is salesiaan van Don Bosco en priester. Hij is licentiaat in de filosofie en doctor in de moraaltheologie. Hij was docent, hoofddocent en hoogleraar en gewoon hoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van KU Leuven. Vanaf 2007 is hij op emeritaat, maar hij is nog actief als professor emeritus met opdracht.

Hij is een internationaal gerenommeerd onderzoeker van het ethisch en metafysisch denken van de joodse filosoof Emmanuel Levinas. Geïnspireerd door Levinas’ Talmoedisch denken ontwikkelde hij een filosofische benadering van de Bijbel. Hij geeft gastcolleges over Levinas, ethiek en Bijbelse filosofie in Congo (Kinshasa), India (Bangalore, Pune, Trichur), Kenia (Nairobi) en Canada (Ottawa, Montréal). Hij is actief lid van de Ethische Commissie van het Vlaams Welzijnsverbond. Hij is ook medestichter en erevoorzitter van het Centrum voor Vredesethiek aan de KU Leuven.

Hij publiceerde tot nu toe 365 artikels, bijdragen en boeken over algemene en relationele ethiek; bijbel en ethiek; pastoraal, opvoeding en ethiek; nationalisme, racisme en mensenrechten; ethiek van het welzijnswerk; vergelding, vergeving en verzoening; vooral over het denken van Levinas, zowel in het Nederlands als in het Engels, Frans, Italiaans, Duits, en Japans.

Onlangs kreeg prof. Burggraeve In het Nederlandse Zeist de 4de Ritus & Tempelbouw Oeuvreprijs uitgereikt. Voorzitter Henk G. Masselink sprak de laudatio uit: “Roger, jij symboliseert en belichaamt voor ons de nieuwe tijd. De tijd om de ander te ontmoeten. Door de keuze te maken voor de erkenning en bevordering van de vreemde ander, stijgt de mens boven zijn natuurlijke redelijkheid uit. En precies daardoor wordt hij echt menselijk, humaan. Roger, wij zijn jou heel veel dank verschuldigd voor jouw inzicht brengende en vernieuwende en inspirerende gedachten.”

Voor een nieuw verstaan van de toekomst van ons menselijk samenleven laten we ons inspireren door Emmanuel Levinas. Die zet ons zelf op het spoor zet van een “afschuwelijk” boek, Leven en Lot van Vasili Grossman (Uitg. Balans ISBN 9789460034428).

Al gaat dit vuistdikke boek over een gebeuren uit de vorige eeuw, namelijk de slag om Stalingrad tijdens de tweede wereldoorlog, het is méér dan ooit actueel, zeker in onze tijd met zijn terreur en antiterreur.

Een centrale figuur in het boek is Ikonnikov, een ‘zwakke geest’ en ‘heilige dwaas’, die het kwade als schaduwzijde van het goede ontmaskert. Als spreekbuis van Grossman – en Levinas volgt hen daarin – openbaart hij gaandeweg het permanente risico dat de politieke vormgeving van rechtvaardig collectief welzijn bedreigt. Zo’n orde slaat namelijk in haar tegendeel om als ze zich ontpopt tot een zogenaamd volstrekt rationeel, ‘definitief’ en dus ‘messiaans’ regime. Daardoor gaan zowel Grossman-Ikonnikov als Levinas twijfelen aan de belofte van de uiteindelijke overwinning van het goede op het kwade.

Toch belanden ze daarmee niet in wanhoop, cynische resignatie en onverschilligheid. In hun crisisbewustzijn ontluikt het idee van een nieuwe, hoopvolle visie op de toekomst, namelijk de kleine goedheid. Ook al wint ze nooit, ze wordt ook nooit overwonnen.

Grossman lijkt alle ideologie achter zich gelaten te hebben en alleen nog hoop te putten uit de individuele goedheid van gewone mensen. Alleen daardoor wordt de beschaving overeind gehouden. Zinloze goedheid noemt hij dat. Het lijkt het enige waar hij nog in gelooft.

“Ja, naast het goede, dat groots en dreigend is, bestaat de alledaagse menselijke goedheid. De goedheid van een oude vrouw die een krijgsgevangene een stuk brood brengt, de goedheid van een soldaat die een gewonde vijand uit zijn veldfles laat drinken, de goedheid van de jeugd die medelijden toont met de ouderdom, de goedheid van een boer die een oude Jood op zijn hooizolder verstopt.”

Die goedheid is zonder getuigen, zinloos en toevallig. Maar ze is ook een eeuwige goedheid die als kerndeeltjes verstrooid ligt in het leven en zelfs in de diepste waanzin een weerstand mogelijk maakt tegen het lot.

Woordkunstenaar Michel Kempeners leest fragmenten voor uit Leven en Lot.

Joachim Jamaer verzorgt muzikale intermezzi op cello.

Meer over de derde conferentie van dit werkjaar

Naar boven

Terugblik

De betekenis van de 16e-eeuwse Reformatie vandaag

Dominee Steven Fuite
Voorzitter Verenigde Protestantse Kerk België (VPKB)

Maandag 23 oktober 2017

Het protestantisme is én hopeloos én hoopvol verdeeld, zei Steven Fuite in zijn indrukwekkend getuigenis, en kent een inherente grote diversiteit op elk niveau, ook in de Verengde Protestantse Kerk van België. Protestant is geen beschermde titel, iedereen die zich niet thuis voelt in de Rooms-katholieke of de Orthodoxe Kerk kan zich protestant noemen.

Overal in Europa staan traditionele historische kerken onder druk, dit geldt ook voor de in de zestiende-eeuwse Reformatie verankerde kerken. De vraag naar de relevantie van het christelijk geloof klinkt steeds sterker op het publieke vlak. Dit leidt tot een continu rouwproces, en roept schuldgevoelens op: ‘Wat doen we verkeerd? Ligt het aan mij?‘ De Heer vraagt nochtans dat wij bevrijde mensen zouden zijn die vanuit de reformatie weer de bevrijdende boodschap van het evangelie present stellen vandaag. Het durven over een andere boeg gooien, met evangelische moed, dat is her-vorming.

Steven Fuite heeft het er moeilijk mee dat men 500 jaar Reformatie viert. Geen enkel reformator zou daarmee gelukkig zijn. Ook al is hij fier, op een gezonde wijze, protestant te zijn, het was niet de bedoeling een kerk te bouwen naast de andere, maar de Kerk te hervormen. Elk jaar op 31 oktober, de dag waarop Luther zijn 95 stellingen op de slotkapen van Wittenberg aanbracht, vieren we Hervormingsdag. Het gaat niet om een schisma of scheiding en niet om de geboortedatum van het protestantisme, maar om een hervorming, al vijf eeuwen lang nu. Achter en onder het bestaan van een protestant ligt een stuk verdriet, moet er een grote honger en pijn en een groot verlangen naar één Kerk zitten. Refo 2017 is een jaar van indirecte vreugde, van fierheid omwille van het evangelie dat weer onder het stof werd gehaald. En dat doen we oecumenisch.

De vooronderstelling van protestanten is die van elke christelijke kerk: ‘God’ die tot ons spreekt in de Heilige Schrift (voor de protestanten consequent: sola scriptura). Structuren, kerkvormen, gewoonten, dogma’s zijn niet noodzakelijk gezaghebbend. Er is geen centraal leergezag, geen heilige kerkstructuur. Ieder mens leest de heilige Schrift in eigen leven en eigen verantwoordelijkheid. Alleen jij bent in een unieke onvergelijkbare positie. Kerk-zijn betekent elkaar omgeven, door discussie en debat verrijken, zodat ieder zijn eigen conclusie kan trekken, verschillend van een ander. Zo is de VPKB een mooie, eigentijdse kerk, met evenwaardigheid van man en vrouw en homoseksualiteit die geen beletstel is voor het predikantenambt. Altijd op zoek, en onderling verschillend. Maar ook wijs om uit het verleden te leren. Geloven is een levende zaak. Niemand is onfeilbaar behalve God. De protestantse wereld is principieel een bont geheel. In plaats van de verloren eenheid te betreuren, bejubelen we de gewonnen diversiteit

De Reformatie betekende een enorme stimulans voor de emancipatie van de mens als ego. Het heilig Roomse Rijk viel uit elkaar. Er was een scheuring in de Kerk. Parallel werd de mens in vrijheid gezet, als individu, met zelfverantwoordelijkheid en vrijheid van meningsuiting en gewetensvrijheid. Het accent werd verlegd van de gemeenschap naar het individu. Dit gebeurde niet toevallig in een tijd van herbronning, van re-naissance, een terugkeer naar de bron. Terug dus ook naar de Schrift. Het protestantisme werd de rationele modaliteit van het christendom, een verschuiving van het voelen naar het denken, van mysterie naar theorie/nadenken, van rite naar het woord, van een zich buigen voor de waarheid naar een gezamenlijk discussiëren. Tot een open debat, waar men leeft van de tegenspraak. De reformatie heeft een westerse oorsprong, het is gegroeid als opponent binnen het Westers christendom.

Bevrijd van een theïstisch Godsbeeld. Van een God die almachtig, alwetend, een eeuwig opperwezen is. En God die alles ziet en overziet en alles in de hand heeft. Een uiterst vaag verhaal waarvan men zich afkeerde. Want is hij ook niet die ’zeer laag neerziet, de geringe opricht en de arme omhoog heft uit het slijk, begaan met weduwe en wees, vertrapten en kanslozen’? Hij is te vinden in de lijdende dienaar des Heren, in de mens, verraden, verloochend, gemarteld, vermoord. Voor Steven Fuite is God de principieel onbekende, verhalenderwijze te ontmoeten, in een voortdurende zoektocht. Daarom is Fuite ook wars van iedere christelijke cultuur die een groot verhaal (eenheidsverhaal) wil zijn, soms met gewelddadige trekken tot gevolg. Het christendom, nochtans in grote verscheidenheid tot stand gekomen, installeerde zich in onze streken met grote uniformiteit en één doctrine. Uniformisatie is gevaarlijk en draagt de inquisitie in zich. Hoevelen zijn niet vervolgd, uitgestoten, verbrand? Tot vandaag toe, met name onder evangelicals en orthodoxe fundamentalistische protestantse stromingen.

De grootse verworvenheid van de reformatie is de openheid. De eenheid van de christenen zit in het besef dat verschillen inherent deel uitmaken van de eenheid. Dat is essentieel. We hebben er behoefte aan te worden tegengesproken. Ook de Heilige Schrift is niet tot één verhaal te herleiden. Het is eerder een bibliotheek dan één boek.

“Wie op zoek gaat naar God wordt verwezen naar talrijke en zeer diverse verhalen. Als christen speelt het verhaal van Jezus voor mij een hoofdrol. In hem en door hem heeft God zich op een unieke wijze gemeld. Dat heeft grote gevolgen voor mijn Godsbeeld. Godsbegrippen zullen uit de hoge hemel moeten neerdalen.” Gods macht zit voor Fuite in zijn vermogen zich het lot van de anderen aan te trekken, zich prijs te geven. God ter sprake brengen impliceert de droom van beheersbaarheid en de maakbaarheid van het leven definitief los te laten. Die God komt ter sprake in kleine verhalen, in zeer verscheiden geschiedenissen. Niet in een gesloten denksysteem.

Fuite is in zijn protestantse spiritualiteit veel dierbare beelden van God kwijtgeraakt. Want God is niet representeerbaar, Hij ontsnapt ons steeds. Dat maakt Hem tot een subversieve kracht. Halsstarrig op zoek gaan naar sporen van deze God in de kleine geschiedenissen die in de bijbel geboekstaafd staan en die beslist interfereren met onze en andere geschiedenissen, hoort bij zijn spiritualiteit.

(Etienne Quintiens, lid van de stuurgroep)

Download een uitgebreider bespreking van deze conferentie

Meer over de eerste conferentie van dit werkjaar

Naar boven

Uw financiële steun

Bij het begin van het nieuwe jaar doet Christen Forum, naar jaarlijkse gewoonte, een speciale oproep om een bijdrage te storten voor de werking van de vereniging

Christen Forum is een onafhankelijke v.z.w., en wij willen dat per se zo houden. Wij willen bovendien een heel open forum zijn. De toegang tot de conferenties is gratis, voor het tijdschrift is er geen abonnementskost.

Ter conferentie vragen wij de deelnemers een vrije bijdrage. Maar dat volstaat niet om alle kosten te dekken.

Er is ook wat structurele toelage, maar alleen met uw gulle aanvullende steun kunnen wij conferenties blijven organiseren. Sprekers zijn altijd heel verwonderd over de belangstelling die dit christelijk Forum kan opwekken. Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Christen Forum ook in de toekomst zijn rol kan spelen.

In het verleden heeft Christen Forum altijd milde steun ontvangen van zijn sympathisanten om dat te kunnen blijven doen. Ook nu rekenen wij weer op u!

Uw bijdrage kunt u storten op de rekening van Christen Forum:

IBAN BE93 4537 1257 9167 (453-7125791-67)
BIC KREDBEBB
van Christen Forum vzw,
Pietelbeekstraat 165
3500 Hasselt

Met vermelding: Steun 2017

Stort een bijdrage!
Doe het meteen.
Wij danken u.

Naar boven

Naar boven

Abonnement op het tijdschrift

Het tijdschrift is gratis en wordt verstuurd naar iedereen die daarom verzoekt. Nieuwe belangstellenden in uw omgeving kunnen zich aanmelden ter gelegenheid van een van de volgende conferenties, of zij kunnen een verzoek om opgenomen te worden in het adressenbestand sturen naar het secretariaat van Christen Forum (p.a. Rudi Draye, Pietelbeekstraat 165, 3500 Hasselt. E-mail tijdschrift@cflimburg.be).`

Help ons postzegels besparen

De kosten voor het verzenden van het tijdschrift vormen een belangrijke post op ons budget.

Wij proberen daarom zoveel mogelijk mensen via elektronische weg te bereiken. Bij het verschijnen van een nieuw nummer wordt u dan via mail verwittigd. Het volledige tijdschrift vindt u daarna op onze website. U kunt het daar ook downloaden en bewaren of afdrukken.

Als u het tijdschrift alleen per e-mail wil ontvangen, en niet (meer) per post, dan kunt u dat melden op de website, of u kunt een mailtje sturen naar tijdschrift@cflimburg.be

Geïnformeerd worden via e-mail

Naar boven

Stuurgroep

André Daemen, Fillips Defoort, priester Marc Desmet s.j., Lieve De Valck, Rudi Draye (secretaris & webmaster), Jos Geebelen, Ilse Gorissen, Michel Kempeners (voorzitter), Francis Loyens, Raf Nouwkens, Lieve Pollet, priester Etienne Quintiens (ondervoorzitter), Annemie Roppe (penningmeester), Katrien Ruytjens, Hubert Schepers, Martijn Steegen, Carl Spaas, Mieke Vandepitte.

Naar boven