Christen Forum Limburg

Volgende conferenties

Iedereen spiritueel?

Ilse Cornu en Johan Vandervloet,
Theologen en bezielers van vzw ZinVinding

Voorbeschouwing bij de conferentie van 20 februari 2017

Iedereen spiritueel? Iedereen spiritueel! Spiritualiteit is in.

Ook christenen kunnen alleen maar toejuichen dat hun medemensen ontdekken dat ze meer zijn dan materie. In Tertio van 8 juli 2008 plaatste Bert Verhaeren wel enkele kanttekeningen bij de hype.

Voorbeelden van de opleving van interesse in spiritualiteit zijn er in overvloed. De zoekpagina Google levert meer dan anderhalf miljoen hits voor het woord spiritualiteit. Enige tijd geleden was het nog new age. Vandaag is het spiritualiteit. Met het grootste gemak wordt de term gebruikt voor 'de diepste kern van de mens', 'de transcendentale macht en de relatie ermee', 'de relatie die ons verbindt met de gehele schepping', 'een fenomeen dat in alle culturen is terug te vinden', 'hogere vormen van zijn', 'onzichtbare krachten' of'de kosmische eenheid'.

Vooraleer christenen zich vergenoegen in de aandacht voor spiritualiteit is het noodzakelijk na te gaan wat er onder dat woord schuilgaat. Het antwoord is heel eenvoudig: ontzettend veel. Zo veel zelfs dat het containerbegrip 'spiritualiteit' in feite nietszeggend is geworden. Wanneer je in een begrip zowat alles kan stoppen, betekent het op den duur niets meer. Vroeger werd niet gesproken van spiritualiteit los van een bepaalde godsdienst. Door de oprukkende secularisering werd ook het woord 'spiritualiteit' seculier ingevuld. Het werd het equivalent van het zoeken naar zingeving, heelheid, de totaliteit van de menselijke ervaring. De band met het christelijke geloof werd doorgeknipt. Tegelijkertijd kwam het los te staan van datgene waar het voordien altijd mee verbonden was: discipline, vroomheid, bepaalde praktijken, rituelen en dat allemaal ingebed in een geloofssysteem, in een godsdienst.

Vandaag wordt spiritualiteit aangezien als een breder concept dan godsdienst. De moderne mens kan zijn spirituele zelf beleven binnen een godsdienst maar dat hoeft niet noodzakelijk binnen een godsdienst te zijn. Spiritualiteit wordt ook aangezien als universeel. Elke mens is een spiritueel wezen. Agnosten, atheÔsten en hedonisten hoeven zich niet uitgesloten te voelen. Het gevolg is natuurlijk een zodanig uitgerokken begrip dat geen enkele lading meer dekt.

christelijke spritualiteit

Het enige wat christenen wel moeten doen, is op een kritische manier met dat spiritueel reveil omgaan. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat erbinnen het universum van de moderne mens geen plaats is voor iets anders dan het eigenste 'zelf'. De moderne spiritualiteit draait om het moderne 'ik'. En binnen dat universum is er gewoonweg geen plaats voor God zoals de christelijke traditie over Hem spreekt. Voor christenen kan het begrip 'spiritualiteit' niet worden versmald tot de diepgevoelde existentiŽle kracht in mensen die omschreven wordt als een geestelijke, universele dimensie verbonden met het innerlijke gevoels- of zielenleven van de mens. Voor de christen kan spiritualiteit nooit louter de innerlijke bron of transformerende kracht zijn die mensen in zichzelf en in de wereld om hen heen ervaren en die hen helpt op hun persoonlijke levensweg in goede en kwade dagen een persoonlijk antwoord te vinden op de uitdagingen en moeilijkheden waarmee ze worden geconfronteerd.

Het gaat immers niet om het 'ik' maar om de relatie met God die door discipline, gebed, contemplatie en ritueel omvormend werkt. Of om het in Bijbelse termen te zeggen: wij zijn geschapen naar Gods beeld en zijn geroepen om te komen tot gelijkenis met Hem. Voor niets minder dan dat heeft God ons geschapen. Heel waarschijnlijk zal de moderne spiritualiteitszoeker daarvoor de schouders optrekken of meewarig het hoofd schudden. Maar dat hoeft de christen er niet van te weerhouden de eigen traditie te leren ontdekken als de weg naar echt en intens leven met God, zijn Schepper en Verlosser. Mogelijk is al het andere eigenlijk niet veel meer dan egocentrische navelstaarderij die na enige tijd opnieuw weggeworpen zal worden omdat ze het narcistische zelf niet genoeg bevredigt.

 

Vrede is een werkwoord

Wat vermag interreligieuze dialoog tegen gewelddadig extremisme?

Jan De Volder,
prof. KU Leuven, Cusanus Leerstoel 'Religie, Conflict en Vrede'

Voorbeschouwing bij de conferentie van 27 maart 2017

Met nieuwjaar 2016 keek Jan De Volder voor de gemeenschap van Sant’ Egidio naar het geweld in deze wereld, maar ook naar tekenen van hoop en naar de opdracht voor ons allemaal:

Als wij vandaag naar onze wereld kijken, dan zien we dat die te getekend is door oorlog en geweld. Onze wereld is zo verdeeld en conflictueus, dat Paus Franciscus spreekt over “een derde wereldoorlog, die met stukjes en beetjes wordt uitgevochten”. Vandaag dragen we de bordjes mee van 24 landen of streken, waar oorlogen woeden, waar geweld de overhand heeft, waar onopgeloste conflicten onderhuids voortleven.

Het zijn landen en streken die soms veraf klinken, waar we vroeger van dachten dat ze ver van ons bed waren. Maar de wereld is een dorp, en als het huis van de buurman in brand staat, zijn ook de andere huizen niet veilig. Dat is wat we vandaag zien in SyriŽ, een land dat verscheurd wordt door een vreselijke burgeroorlog, waar al meer dan een kwart miljoen doden zijn gevallen, een oorlog die acht miljoen mannen en vrouwen, bejaarden en zuigelingen op de vlucht heeft gedreven. We kijken vandaag met bijzondere aandacht naar SyriŽ, ook al omdat we zien dat de twee grote uitdagingen waar de Europese landen in deze tijd voor staan – het opnemen van honderdduizenden vluchtelingen en de terreurdreiging – hier hun oorsprong hebben. Er kunnen antwoorden, strategieŽn, beleidslijnen, extra-maatregelen worden uitgedacht, maar het enige echte antwoord is dan ook: het herstel van de vrede.

Ook andere situaties maken ons bezorgd, zoals de situatie van het Centraal- Afrikaanse Burundi, of het voortdurende geweld elders op het Afrikaanse continent, zoals in Kivu, Nigeria, SomaliŽ, Zuid-Sudan, Noord-Mali. Dan zijn er nog landen in Latijns-Amerika, zoals Mexico en El Salvador, waar geen echte oorlog heerst, maar waar het geweld een dusdanige proportie aanneemt dat we haast van een oorlog kunnen spreken.

Als wij al deze conflicten opnoemen, zijn we dan pessimistisch? Iemand zou kunnen zeggen, vorig jaar liepen jullie hier ook met jullie bordjes, en wat haalt het uit? Maar aan dat cynisme, aan dat pessimisme willen wij niet toegeven, dat zou te gemakkelijk zijn. Neen, wij willen hoopvol, maar ook met realiteitszin naar onze wereld kijken zoals die is. En we trekken ons op aan de hoopvolle signalen en tekenen die ons bereiken: het akkoord over het nucleaire programma van Iran; de verzoening tussen Cuba en de Verenigde Staten na vijftig jaar van conflict; het feit dat het conflict in OekraÔne het voorbije jaar niet verder is geŽscaleerd. Of andere tekenen, zoals het feit dat tijdens een terreuraanval in Kenya op een bus de islamitische passagiers geweigerd hebben zich af te scheiden van hun christelijke medepassagiers en zo het leven van die christenen hebben gered.

Vandaag vragen wij van onze politieke leiders, van ons land, dat zij met meer overtuiging en meer durf aan politieke en diplomatieke oplossingen werken voor de conflicten die aan de gang zijn, met name in het Midden-Oosten; dat zij spaarzaam zouden zijn met de inzet van wapens, want wij weten hoe geweld voornamelijk geweld voortbrengt en nooit het ultieme antwoord kan zijn. Eerder brengt het geweld vaak bittere vruchten voort die soms decennia later nog tot ontploffing komen. Meer oorlog brengt geen vrede!

Le dialogue des sourds

In de opbouw van een vreedzame wereld heeft iedereen van ons, u en ik, zijn rol te spelen. Ja, want onze eenentwintigste eeuw van de globalisering heeft nood aan een cultuur van het samenleven, waar mensen met verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen, of ook mensen die niet in God geloven, in vrede kunnen samenleven. Onze tijd heeft nood aan de opbouw van een nieuw humanisme. En daar kan ieder van ons aan werken, door in onze wijken, in onze stad, op ons werk, op school, te leren samenleven met wie anders is dan wij, door solidair te zijn met de slachtoffers van oorlog en geweld, en met de vluchtelingen en onze ogen niet te sluiten voor hun drama, door niet toe te geven aan angst en onverschilligheid.

Uw financiŽle steun voor Christen Forum

Bij het begin van het nieuwe jaar doet Christen Forum, naar jaarlijkse gewoonte, een speciale oproep om een bijdrage te storten voor de werking van de vereniging

Christen Forum is een onafhankelijke v.z.w., en wij willen dat per se zo houden. Wij willen bovendien een heel open forum zijn. De toegang tot de conferenties is gratis, voor het tijdschrift is er geen abonnementskost.

Ter conferentie vragen wij de deelnemers een vrije bijdrage. Maar dat volstaat niet om alle kosten te dekken.

Er is ook wat structurele toelage, maar alleen met uw gulle aanvullende steun kunnen wij conferenties blijven organiseren. Sprekers zijn altijd heel verwonderd over de belangstelling die dit christelijk Forum kan opwekken. Wij willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Christen Forum ook in de toekomst zijn rol kan spelen.

In het verleden heeft Christen Forum altijd milde steun ontvangen van zijn sympathisanten om dat te kunnen blijven doen. Ook nu rekenen wij weer op u!

Uw bijdrage kunt u storten op de rekening van Christen Forum:

IBAN BE93 4537 1257 9167 (453-7125791-67)
BIC KREDBEBB
van Christen Forum vzw,
Pietelbeekstraat 165
3500 Hasselt

Met vermelding: Steun 2017

Stort een bijdrage!
Doe het meteen.
Wij danken u.

Naar boven

Abonnement op het tijdschrift

Het tijdschrift is gratis en wordt verstuurd naar iedereen die daarom verzoekt. Nieuwe belangstellenden in uw omgeving kunnen zich aanmelden ter gelegenheid van een van de volgende conferenties, of zij kunnen een verzoek om opgenomen te worden in het adressenbestand sturen naar het secretariaat van Christen Forum (p.a. Rudi Draye, Pietelbeekstraat 165, 3500 Hasselt. E-mail tijdschrift@cflimburg.be).`

Help ons postzegels besparen

De kosten voor het verzenden van het tijdschrift vormen een belangrijke post op ons budget.

Wij proberen daarom zoveel mogelijk mensen via elektronische weg te bereiken. Bij het verschijnen van een nieuw nummer wordt u dan via mail verwittigd. Het volledige tijdschrift vindt u daarna op onze website. U kunt het daar ook downloaden en bewaren of afdrukken.

Als u het tijdschrift alleen per e-mail wil ontvangen, en niet (meer) per post, dan kunt u dat melden op de website, of u kunt een mailtje sturen naar tijdschrift@cflimburg.be

GeÔnformeerd worden via e-mail

Stuurgroep

Zuster Simone Broeckx, Andrť Daemen, Fillips Defoort, priester Marc Desmet s.j., Lieve De Valck, Rudi Draye (secretaris & webmaster), Jos Geebelen, Ilse Gorissen, Michel Kempeners (vanaf maart 2017 voorzitter), Francis Loyens, Raf Nouwkens, Lieve Pollet, priester Etienne Quintiens (ondervoorzitter), Annemie Roppe (penningmeester), Katrien Ruytjens (uittredend voorzitter), Hubert Schepers, Martijn Steegen, Carl Spaas, Mieke Vandepitte

Naar boven

Tijdschrift

Editie: februari 2017

Iedereen spiritueel? (20 feb.)

Vrede is een werkwoord (27 mrt.)

Steun

Abonnemennt

Download het tijdschrift

Volg ons op Facebook

Timothy Radcliffe