Christen Forum Limburg

Jaarprogramma 2014-2015

maandag 20 oktober 2014

Eindelijk bevrijd

Een overlevende van de Holocaust over verzoening en hoop

Simon Gronowski

Overlevende van de Holocaust, ere-voorzitter van de Joodse Vereniging van Gedeporteerden in België

Simon Gronowski (°1931) werd als Jood op 17 maart 1943 thuis samen met zijn moeder en zus door de Gestapo opgepakt en naar Auschwitz gedeporteerd. Als bij wonder wist hij te ontsnappen. In Berlingen, een gehucht van Borgloon, werd hij door mensen opgevangen. Lange tijd ging Simon Gronowski gebukt onder zijn verleden. In Auschwitz stierven zijn moeder en zijn zus. Na jaren ondergedoken te hebben geleefd, slaagde hij erin zijn leven weer op te bouwen in Brussel en werd hij advocaat.

Simon Gronowski brengt tijdens deze avond zijn levensverhaal, een indrukwekkend pleidooi voor meer menselijkheid. Tijdens de conferentie worden beelden getoond van kunstenaar Koenraad Tinel, kind van een vader die een fervente aanhanger van Hitler was tijdens de oorlog. Beiden werden goede vrienden. Koenraad leerde van Simon dat hij de last van zijn vaders schuld niet dient te dragen, terwijl Simon van Koenraad leerde dat hij niet het eeuwige slachtoffer hoeft te zijn om zijn verloren geliefden te eren.

Meer informatie

Naar boven

maandag 1 december 2014

Een vrouw in ontmoeting met Jezus

Maria Magdalena en het 'Raak me niet aan' in de kunst

Liesbet Kusters

Wetenschappelijk adviseur bij het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur en docent aan de Academie voor Schone Kunsten in Gent

Liesbet Kusters (1981) is doctor in de Kunstwetenschappen. Zij deed onderzoek naar de betekenis van het verhaal van de aan bloedverlies lijdende ('bloedvloeiende') vrouw in het evangelie van Marcus.

Maria Magdalena is wellicht één van de meest fascinerende, maar ook één van de meest omstreden vrouwen uit het Nieuwe Testament. In het Johannesevangelie lezen we hoe Maria Magdalena, in haar verlangen de verrezen Jezus aan te raken, de handen naar Hem uitstrekt, maar hierin door Hem wordt tegengehouden in de woorden: "Noli me tangere" ("Raak me niet aan").

De conferentie wil dieper ingaan op de ontmoeting van Maria Magdalena met Jezus, afdalen naar het belang en de betekenis van de aanraking daarin, en kijken hoe deze aanraking en haar precaire karakter zich vertaald zien in de kunsten. Tot op de dag van vandaag is die aanraking immers bepalend voor haar vrouwbeeld, in de literatuur, de kerkleer, de antropologie, de volksdevotie en de mystiek. De lezing wordt geïllustreerd met beeldmateriaal uit 5 eeuwen kunstgeschiedenis.

Meer informatie

Naar boven

maandag 19 januari 2015

Een solidair Europa

Onze verantwoordelijkheid voor Europees burgerschap

Patrick Daly

Secretaris-generaal van COMECE (Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie)

Patrick Daly is een Ierse priester die in Leuven studeerde, vloeiend Nederlands spreekt en in 2013 benoemd werd tot secretaris-generaal van COMECE, het overlegorgaan tussen de Europese bisschoppenconferenties dat de spirituele waarden in Europa wil bevorderen.

Burgerschap heeft te maken met een gemeenschap die een eigen identiteit heeft in wat de leden samen hebben en delen, in de aspiraties en de dromen die ze hebben. In de Bijbel wordt de stad (civitas) voorgesteld als de ideale samenleving. Solidaritieit, gastvrijheid en vrijgevigheid behoren tot haar wezenlijke kenmerken. Ook in de kerkelijke sociale leer zijn respect voor tradities en solidariteit met de meest kwetsbaren, fundamentele elementen.

Vandaag heeft Europa meer en meer een plaats in ons leven en de organisatie van onze samenleving. Het Europees project is geboren uit de pijnlijke ervaringen van oorlog en vijandigheid. In het begin was er een sterk idee van solidariteit, maar ook van eerbied voor de identiteit van de lidstaten. Wat rest daarvan nog in de eenentwintigste eeuw?

De politici zeggen ons dat alles beter wordt als de economische crisis voorbij is. De vraag is of dat wel zo is.

Samen met Patrick Daly bezinnen wij ons over de vraag wat wij vanuit het evangisch appél en vanuit de sociale leer van de Kerk kunnen bijdragen aan de discussies over Europa.

Meer informatie

Naar boven

maandag 23 februari 2015

De samenleving op de sofa

Weerwerk tegen de dreigende verbrokkeling

Dirk De Wachter

Psychiater-psychoterapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Psychiatrisch Centrum van de KULeuven, campus Kortenberg

Achter het masker van succesvolle mensen tref je eenzaamheid en angst om alleen te zijn. Als psychiater ziet Dirk De wachter dagelijks mensen met psychische problemen; slachtoffers van een ‘samenleving op drift’. De Wachter vertrekt vanuit de paradox dat onze maatschappij leeft in de illusie van maakbaar geluk enerzijds, en van toenemende 'psychiatrisering' anderzijds. Dit laatste uit zich in uitbreiding van diagnoses, explosief gebruik van psychofarmaca en hoge zelfmoordcijfers.

Hij probeert deze symptomen in verband te brengen met de maatschappelijke evolutie in de Westerse wereld: verbrokkeling van het sociale weefsel, vervlakking, hechtingsproblemen, gebrek aan woorden, existentiële onmacht en nood aan stilte.

Er is echter wel hoop: “In alles is er een barst. Zo kan het licht binnen.” Dirk De Wachter geeft tevens een aanzet voor een tegenstroom. De oplossing zal moeten komen van vele kleine initiatieven en van hechting, engagement, solidariteit, verantwoordelijkheid en gemeenschapszin.

Meer informatie

Naar boven

maandag 23 maart 2015

Deze keer is het menens

Paus Franciscus als kerkhervormer

Mark Rotsaert s.j.

Vlaamse jezuïet, overste van de communauteit van paters en professoren van de Gregoriana in Rome

De Vlaamse jezuïet Mark Rotsaert is overste van de communauteit van paters en professoren van de befaamde universiteit Gregoriana in Rome. Hij is in Rome ook algemeen raadgever van de generaal-overste van de Jezuïeten, Adolfo Nicolás.

Het is voor iedereen duidelijk dat de stijl van paus Franciscus een trendbreuk is in de katholieke Kerk. Hij treedt ongedwongen naar buiten en kiest resoluut voor de armen. Barmhartigheid wint het van dogmatische rechtlijnigheid. Maar daarmee ben je nog geen kerkhervormer. Of toch? Mark Rotsaert beweert dat er met paus Franciscus wel meer aan de hand is. Zijn grote beleidslijnen – transparantie in het financiële beleid, het decentraliseren van de Romeinse Curie, een echte collegialiteit en een grotere oecumenische openheid – tonen dat paus Franciscus wel degelijk wil hervormen. Die hervormingen mogen echter geen gewone facelift worden. Daarom neemt de paus er ook de tijd voor.

Mark Rotsaert heeft vanuit zijn functies een unieke kijk op de gang van zaken in Rome en is dus goed geplaatst om te spreken over de toekomst van de Kerk.

Meer informatie

Naar boven