Christen Forum Limburg

Afscheid van een unieke vrouw

Zuster Simone Broeckx

Op vrijdag 23 juli overleed, op 87-jarige leeftijd, zuster Simone Broeckx.

Zuster Simone was jarenlang lid van de stuurgroep Christen Forum.

Zij was een sterke en geëngageerde vrouw die in stilte velen bemoedigde.
Aan haar wist je dat het bij christenen om barmhartigheid gaat en zorg voor de ander.

In geloof vertrouwen wij erop dat zij nu haar Einddoel heeft bereikt.

Dán zal de Koning zeggen
tot die rechts van hem:
hierheen, gezegenden van mijn Vader,
beërft het koningschap
dat voor u toebereid is
vanaf de grondlegging van een wereld-op-orde!-

Want ik had honger
en ge hebt me te eten gegeven,
ik had dorst en ge hebt me laten drinken,
ik was een vreemdeling
en ge hebt me in uw samenkomst gebracht.

Amen is het, zeg ik u:
zoveel ge gedaan hebt aan één van dezen,
mijn geringste broeders-en-zusters,
hebt ge mij gedaan!

(Matteus 25, 34-35; 40)

Download het overlijdensbericht

Zo kan het niet verder tussen Israëli's en Palestijnen

Zo kan het niet verder

Er kwam dus een staakt-het-vuren. Op korte termijn is dat goed nieuws, vooral voor de onmiddellijk betrokkenen. Maar een staakt-het-vuren is maar wat het zegt: een "beëindiging van de feitelijke strijd in afwachting van een formele wapenstilstand" (Van Dale). In termen van het internationaal recht zou je kunnen zeggen: zolang er geen vrede is, is er oorlogstoestand.

Het bestand kwam er na druk van de internationale gemeenschap. Van enige beweging in de richting van vrede is er vooralsnog geen sprake. In het verleden is die kans er wel geweest. In juni 1992 won Yitzak Rabin met zijn Labour Party een grote verkiezingsoverwinning met een mandaat om vrede na te streven. Rabin had een militaire carričre achter zich: hij was stafchef van het Israëlische leger in de Zesdaagse Oorlog van 1967. Een havik pur sang. Maar Rabin was zich ook gaan realiseren dat die toestand van permanente confrontatie uitzichtloos was. In 1993 werden de historische akkoorden van Oslo afgesloten tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) van Yasser Arafat. Israël erkende de PLO en zegde de Palestijnen beperkt zelfbestuur toe in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Rabin en Arafat kregen in 1994 de nobelprijs voor de vrede.

Voor Israëlische kolonisten was de toenadering een stap te ver. Aan het einde van een massabijeenkomst in Tel Aviv in november 1995 als steun voor het vredesproces werd Rabin door een joodse extremist neergeschoten. Met hem werd ook het vredesproces begraven. De politieke leiding van het land heeft sindsdien een harde koers gevaren. Met een trumpisme zou je kunnen zeggen: dat vredesakkoord heeft nooit bestaan. Trouwens, het was een slecht akkoord. Het slechtste akkoord dat ooit werd gesloten. Israël wil zijn voortbestaan officieel alleen in stand houden met massaal militair overwicht en de stelling van de eerste premier van de staat Israël, Golda Meir: er is geen Palestijns probleem ("There is no such thing as a Palestinian problem.")

Nochtans was het land gewaarschuwd. De gezaghebbende joodse filosofe Hanna Arendt schreef al bij de oprichting van de staat Israël: "Palestijnen hebben recht op rechten" (The Palestinians have the right to have rights). Waarmee zij te kennen gaf dat als Israël niet al zijn burgers gelijk behandelde, het land afstevende op een catastrofe.

De enige ernstige poging tot vrede eindigde dus in moord.

Erfgenamen van de paradox

Door het Heilig Land trok nog ooit een Man. Het waren turbulente tijden: het land was bezet door de Romeinen en overal broeide weerstand, waarvan de leiders in bijna alle gevallen kozen voor confrontatie en geweld – Barrabas was waarschijnlijk één van hen. Behalve die Man. Hij bleef onverzettelijk en consequent vrede preken. Hij was daarbij niet vies van pittige uitspraken:

Ge hebt gehoord dat is gesproken: liefhebben zul je je naaste en haten zul je je vijand!
Maar ík zeg u: hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen!
Opdat ge zonen-en-dochters wordt van uw Vader in de hemelen,
omdat hij zijn zon laat opgaan over bozen en goeden,
en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Ook die man moest het met de dood bekopen. Wij geloven dat Zijn dood net het bewijs was van zijn punt. Van Zijn paradox zijn wij de erfgenamen.

De staat Israël mag dan officieel de confrontatie kiezen, er zijn wel individuen die daarvan de uitzichtloosheid blijven benadrukken.

Eén van hen is de in Amerika geboren Israëlische journalist Gershom Gorenberg. Hij noemt zichzelf een "linkse, sceptische orthodoxe zionistische jood". In een bijdrage in The Washington Post belijdt hij zijn hoop dat dit zal ophouden:

Huil, verdomme, huil om ons. Huil om deze plek die zo mooi zou moeten zijn in dit seizoen van wilde bloemen. Huil om de doden en de levenden. Huil om God die ons niet kan doen stoppen. Huil om de menselijkheid.

Ergens zal dit ophouden. We zullen elkaars gelaat zien, elkaars pijn. We zullen beseffen dat dit niet kan blijven doorgaan.

Ik heb tranen om twee volken die met elkaar verstrengeld zijn, en ik hoop dat we eindelijk zullen zien dat dit niet door kan gaan. We kunnen dat niet laten gebeuren.

Rudi Draye
lid van de stuurgroep

Lees het artikel van Gerhom Gorenberg

Steun Kerknet

Steun Kerknet

Kerknet doet ieder jaar een oproep om te doneren. Kerknet is voor zijn voortbestaan afhankelijk van giften.

U bent wellicht een van de vele duizenden bezoekers van de website van Kerknet of u ontvangt hun nieuwsbrief.

Misschien hebt u al een gift gedaan. Indien niet, dan willen wij Kerknet warm aanbevelen. Kerknet biedt een gelovig en creatief digitaal platform. En daar is blijkbaar nood aan.

Elke gift is welkom. Bij een gift van 50 euro of meer wordt u meter of peter van Kerknet. Om u te bedanken, krijgt u dan het gloednieuwe luxemagazine OH GOD! Nr2. Met een exclusief interview met paus Franciscus. Op weg gaan is nooit verkeerd, zegt hij daarin.

Meer op Kerknet

Karl-Jozef Kuschel

Als reactie op het artikel over Hans Küng bezorgde Lucette Verboven een link naar een interview dat zij had (nog vóór het overlijden van Küng) met Karl-Jozef Kuschel, evenals Küng professor in Tübingen en de opvolger van Küng in de Stiftung für Weltethos.

Hans-Jozef Kuschel en Lucette Verboven

In zijn boek Strijd om Abraham houdt Kuschel een pleidooi voor een oecumene tussen moslims, joden en christenen. Want: wij hebben dezelfde stamvader, Abraham. Hij stelt zich de vraag: wat betekent het geloof van een jood, een moslim, voor mijn geloof als christen. Een theologie van het andere.
De parabel van de ringen die een vader (Abraham) aan zijn drie zonen gaf laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Hartverwarmend voor wie bereid is over het muurtje van de eigen religie te kijken.

Verder is er de vraag: welke waarden kunnen ons helpen om goed samen te leven? Dat vroeg Hans Küng zich ook af. Door zijn onderzoek ontdekte hij dat sommige waarden voor goed samenleven aanwezig zijn in alle wereldreligies: hindoeďsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam, de Chinese religie en de religie van natuurvolkeren.

Al deze religies delen centrale ethische waarden. Er is dus al een verbindende basis. Hij noemde deze algemene ethische normen: Global Ethic (wereldwijde ethiek).

Beluister het gesprek

Hans Küng, een reus onder de theologen

Hans Küng

Naar aanleiding van het overlijden van Hans Küng schreef Rik Torfs:

"Het overlijden van een theoloog is doorgaans geen wereldnieuws. Bij de dood van Hans Küng op 6 april verliep dit helemaal anders. Wereldwijd verschenen grondige in memoriams die al enige tijd klaarlagen. Het was bekend dat Hans Küng (1928-2021) oud was en onder meer leed aan de ziekte van Parkinson."

"Hij was natuurlijk ook niet zomaar een rooms-katholiek Zwitsers theoloog die beroemd werd als academicus. Küng was een ware vedette, een status die godgeleerden slechts zelden plegen te verwerven. Vanaf het begin van zijn carričre schreef hij niet alleen voor overtuigde christenen maar ook voor twijfelaars, en niet alleen voor twijfelaars maar ook voor ongelovigen die op zoek waren naar meer dan wat hen restte."

"Küng sloot, anders dan de officiële Rooms-Katholieke Kerk, niemand uit. Bisschop Georg Bätzing, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie verklaarde onlangs: 'We hoeven als Kerk geen mensen meer uit te sluiten. Zij sluiten ons uit.' "

Küng begreep dat. Toen de Kerk in de jaren van het Tweede Vaticaans Concilie de ramen naar de wereld wilde openen, speelde Küng een hoofdrol als expert (peritus). In de jaren na het concilie gingen de ramen weer dicht en kwam Küng in chronisch conflict met Rome.

In Vlaanderen was de aandacht voor het overlijden eerder aan de dunne kant. In de grote wereldkranten was dat anders. The New York Times wijdde een uitgebreid artikel aan hem.

"Als hij zijn kaarten anders had gespeeld, had Hans Küng paus kunnen zijn", laat de krant een vaticaanwatcher zeggen.

Dat is allicht met een korrel zout te nemen. Maar het zet een mens wel aan het dromen.

Lees het artikel uit The New York Times (vertaling)

Zalige Titus Brandsma

Je eigen leven geven, is dat nog van deze tijd?
Of hebben we net meer dan ooit mensen nodig die hun leven geven voor het gemeenschappelijke goed?

Ook vandaag nog kunnen we ons laten inspireren door Titus Brandsma, Nederlandse karmeliet, hoogleraar en hoofdredacteur die in 1942 voor zijn verzet tegen de nazi’s werd vermoord in Dachau. Hij werd zalig verklaard in 1985 en wordt mogelijk nog dit jaar heilig verklaard.

Titus Brandsma

Sim D'Hertefelt, redacteur Kerknet, maakte samen met prof. dr. Inigo Bocken van het Titus Brandsma Instituut een korte webdocumentaire over het leven van Titus Brandsma.

Lees er meer over

De stille ommekeer voor vrouwen in de kerk

"Het paasverhaal laat de centrale rol van vrouwen zien aan het begin van de christelijke traditie. In het evangelie van Johannes is het Maria Magdalena die op paasmorgen naar het graf van Jezus gaat, het leeg aantreft en voor het eerst de levende Jezus ontmoet. Bijgevolg werd ze in de eerste eeuwen van het christendom dé apostel onder de apostelen genoemd. Die centrale rol voor vrouwen is in de loop van de geschiedenis van de katholieke kerk steeds opnieuw naar de achtergrond verdrongen."

"Pasen anno 2021. Vrouwen worden nog steeds buitengesloten uit de ambten in de katholieke kerk door een exclusief mannelijke hiërarchie. Veel buitenstaanders staan terecht kritisch tegenover het feit dat vrouwen niet gewijd mogen worden. Voor veel katholieke vrouwen is dat een buitengewoon pijnlijke ontkenning van de eigen roeping. De kerkelijke houding wijst voor hen op een aanhoudende geslotenheid voor vernieuwing die onderbouwd wordt met machtsargumenten in een theologisch jasje. In haar lezersbrief in deze krant (DS 19 maart) vraagt Agnes Pas zich af wanneer de bisschoppen het zullen opnemen voor vrouwen die priester willen worden."

Anne Vandenhoeck & Annemie Dillen, resp. docent en hoogleraar theologie en religiewetenschappen (KU Leuven) beklagen zich erover dat de vrouwen nog steeds worden uitgesloten van ambten in de Kerk. Terzelfdertijd stellen zij vast dat vrouwen hun gang gaan en stilaan onmisbaar worden in het leven van de geloofsgemeenschappen.

In De Standaard van 3 april 2021 publiceren zij daarover een standpunt.

Annemie Dillen was in 2006 als beginnend academica te gast bij Christen Forum met een uiteenzetting over "Het gezin: ŕ-Dieu?"

Het standpunt werd onder meer ondertekend door Josian Caproens, voorzitter Europees Lekenforum, en lid van onze stuurgroep Christen Forum.

In dezelfde context stelt Agnes Pas, oud-voorzitter van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad de vraag: " Wanneer nemen bisschoppen het op voor vrouwen die priester willen worden?"

U kunt beide artikels hier lezen.


Het Lam Gods

De kern van het christelijk geloof

Een film van KTO
met Ludo Collin en Peter Schmidt

Franse documentaire met Nederlandse ondertiteling

Het Lam Gods

Bekijk de documentaire

Meer informatie over het onderwerp


Hebt u gekeken?
Wat vond u ervan? Laat het ons weten!

Uw reactie


Democratie onder druk

Yves Leterme

Oud-premier

In december 2020 had Michel Kempeners een interview met oud-premier Yves Leterme.
Het interview is hier nog te bekijken.

Michel Kempeners interviewt Yves Leterme

Michel Kempeners interviewt Yves Leterme

Bekijk nu het livestream interview Leterme

Meer informatie over het onderwerp


Hebt u al gekeken?
Wat vond u ervan? Laat het ons weten!

Uw reactie


 

Malel: doux et humble

Op de hoogte blijven?

Wij houden u graag op de hoogte van de activiteiten van Christen Forum

Vul het aanvraagformulier in

Voorbije conferentiejaar

Conferenties van 2019-2020

Archief

Naar het archief

Bescherming van uw gegevens

Christen Forum v.z.w. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gerespecteerd.

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679), in voege vanaf 25 mei 2018.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de eigen doelstellingen van het Christen Forum.

U kunt altijd het wettelijke inzagerecht uitoefenen. Dat kan door eenvoudig verzoek aan het secretariaat van het Christen Forum.

Lees onze privacyverklaring

Vragen i.v.m. met onze privacyregels?